Nova llei per l'habitatge de lloguer [RDL 7/2019]

15 de novembre, 2019

El passat mes de març [03/2019] el Reial Decret Llei va dictaminar amb la Llei 7/2019, noves mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer.


Aquesta reforma afecta:

 • La durada dels contractes per a persones físiques i jurídiques
 • Els terminis de pròrrogues
 • Els terminis dels preavisos
 • Qui s'ha de fer càrrec de les despeses dels contractes?
 • Terminis i quotes de les fiances i altres garanties
 • Les actualitzacions dels imports de les rendes i els seus límits


1. Durada dels contractes i pròrrogues


Per tal d'incentivar la permanència de l'inquilí i oferir-li més estabilitat, un dels canvis més importants és l'increment temporal de la mínima durada del contracte.

 • Durada mínima del contracte per a arrendadors [propietaris] = persones físiques → 5 anys.
 • Durada mínima del contracte per a arrendadors [propietaris] = persones jurídiques → 7 anys.

Anteriorment aquest període era de 3 anys en ambdós casos.


Un cop s'hagi superat la durada mínima pactada en el contracte - podran haver-hi pròrrogues fins a 3 anys.
Anteriorment aquest període era d'1 any en ambdós casos.


2. Terminis dels preavisos

Els contractes es prorrogaran obligatòriament per terminis anuals [durant 5 anys, per a arrendadors = persones físiques i 7, en el cas d'arrendadors = persones jurídiques].

Si l'arrendatari desitja terminar el contracte, haurà de notificar al propietari → 30 dies abans del període d'acabament del contracte.

D'altra banda, un cop hagin transcorregut el contracte de 5 anys, per a arrendadors = persones físiques i 7, en el cas d'arrendadors = persones jurídiques i no es vulgui realitzar la pròrroga de fins a 3 anys els terminis dels preavisos són els següents:

 • Si l'arrendatari [inquilí] desitja no optar per la pròrroga, haurà d'informar a l'arrendador → 2 mesos abans de la terminació del contracte.
 • Si l'arrendador [propietari] desitja no optar per la pròrroga, haurà d'informar a l'arrendatari → 4 mesos abans de la terminació del contracte.


3. Despeses 

En funció de si l'arrendador és una persona física o jurídica, tant les despeses del contracte com de la gestió immobiliària hauran de ser suportades per:


 • Arrendador = persona jurídica → les despeses seran cobertes per l'arrendador [propietari].
 • Arrendador = persona física → la llei no indica com procedir.


4. Fiances i altres garanties

Fiança
Moment del pagament → al signar el contracte
Import → 1 mes de renda

 •  Cal destacar que en els primers 5 anys [per a persones físiques] i 7 [per a persones jurídiques] - la fiança no s'haurà d'actualitzar.
 • Entrat en període de pròrrogues, l'arrendador [propietari] pot demanar que la fiança s'actualitzi fins a arribar a ser equivalent a 1 mensualitat de la renda vigent en aquell moment.


Altres garanties

En el contracte es poden pactar qualsevol altre tipus de garanties sempre que: no superin l'import equivalent a 2 mensualitats.
Aquest fet anul·la la possibilitat de poder pactar un dipòsit o aval bancari tal com s'indica en l'Exposició de Motius (Apartat II).


5. Límits dels preus de lloguer

El Reial Decret Llei no especifica límits del preu dels habitatges de lloguer.


6. Límits de les actualitzacions del cost de lloguer

El preu del lloguer només podrà ser actualitzat cada cop que es compleixi un any des de l'entrada en vigència del contracte, i, a més a més, aquesta variació no podrà excedir del resultat d'aplicar la variació percentual expressada per l'IPC a la data de cada actualització.Cookies
Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per facilitar-li la navegació, analitzar dades estadístiques de la mateixa i mostrar-li contingut relacionat amb les seves preferències. Considerem que si continua navegant, accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de cookies.